۱۳۹۵-۰۶-۰۷
IoT

اینترنت اشیا (IOT) چیست؟

اینترنت اشیا چیست؟ اینترنت اشیا (internet of things ) توصیف‌کننده سیستمی است که در آن اشیا در دنیای فیزیکی و با استفاده از حس‌گرهایی که درون اشیا […]