پیگتیل

  • پیگیتل سانت درمدل سینگل مود، مناسب فیبر سینگل مود و مالتی مود  مناسب فیبر مالتی مود می باشد.
  • پیگیتل سانت در مدل SC  و LC  در متراژ یک متر موجود می باشد.
Item Single Mode Multimode
Sunet OP Pigtail LC Simplex -1m SOPTLCIS SOPTLSIM
Sunet OP Pigtail SC Simplex -1m SOPTSCIS SOPTSCIM

Features

پیگتیل سانت

برند: سانت (sunet)

 کشور: تایوان

توضیحات :

  • پیگیتل سانت درمدل سینگل مود، مناسب فیبر سینگل مود و مالتی مود  مناسب فیبر مالتی مود می باشد.
  • پیگیتل سانت در مدل SC  و LC  در متراژ یک متر موجود می باشد.

 

Downloads

Datasheet

PIGTAIL


Operations